วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2019

กิจกรรมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

กิจกรรมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีการศึกษา2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีการศึกษา 2559