มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเป็นรตนะของคนทั้งหลาย

 

ปณิธาน

"มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนวิทยา ปรัชญา และวิชาที่

เกี่ยวข้องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม"

 

วิสัยทัศน์

 

"มุ่งพัฒนาหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลาง

สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาวิทยา ปรัชญา  ชั้นนำด้วยการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขตพร้อมบุคลการที่มีความรู้ความสามารถมีจิตวิญญาณในการให้บริการ"

 

พันธกิจ

"หอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย และพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"