มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

โครงสร้างการบริหาาร

 

       

พระรัตนมุนี

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

 

                                                                            พระครูสุธีสุตสุนทร

                รองผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์ สำนักวิชาการ

 

                                                                          

                                    นายดำเนืน  ปัญญาผ่องใส                  นายพัสกร   อุ่นกาศ

                 รักษาการผู้อำน วยการสำนักวิชาการ              รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

 

                                                                      .

          นางสาวกานต์มณี    ใจเพชร     พระทรัพย์อนันต์  จิตฺตวุฑโฒ          นายอนุพงศ์   ยอดยา

               (บรรณารักษ์)                     นักจัดการงานทั่วไป                (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                                                                            (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)