มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

สถิติจำนวนหนังสือ 2559

 

หมวด

รายการหนังสือ

จำนวนหนังสือ

เพิ่ม

รวม

๐๐๐

เบ็ตเตล็ด,ความรู้ทั่วไป 

510

14

524

๑๐๐

ปรัชญาและจิตวิทยา

893

19

912

๒๐๐

ศาสนา

2,849

284

3,133

๓๐๐

สังคมศาสตร์

1,073

188

1,261

๔๐๐

ภาษาศาสตร์

271

75

346

๕๐๐

วิทยาศาสตร์

46

2

48

๖๐๐

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

193

44

237

๗๐๐

ศิลปะและนันทนาการ

41

112

153

๘๐๐

วรรณคดี, วรรณกรรม

194

20

214

๙๐๐

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

560

107

667

หนังสืออ้างอิง

252

137

389

นวนิยาย

96

14

110

หนังสือ มจร

285

85

370

รวม

7,263

1,101

8,364

 

หมายเหตุ    *  ซื้อหนังสือใหม่ เพิ่ม  867  เล่ม

 

                  *  หนังสือบริจาค  234  เล่ม

 

                  *  หนังสือที่รอเข้าระบบ VTLS  จำนวน  18,258  เล่ม

 

 

จำแนกตามหนังสือพระไตรปิฎก

 

๑. พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ                                         9/406   ชุด/เล่ม

. พระไตรปิฎก ฉบับหลวง                                               1/45    ชุด/เล่ม

๓. พระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย          1/91    ชุด/เล่ม

๔. พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา                                          1        ชุด

๕. พระไตรปิฎก ฉบับบาลีอรรถกถา                                     4        ชุด

๖. พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน                                          20      เล่ม

๗. พระไตรปิฎก ฉบับภาษาพม่า                                         2        ชุด

๘. พระไตรปิฎก ฉบับอังกฤษ                                            1        ชุด

9. พระไตรปิฏกฉบับอัขระบาลี อักษรล้านนา                          3        ชุด

 

จำนวนวารสาร 

 

-       วารสารบริจาค                       15    ชื่อเรื่อง

-      จำนวนวารสารที่สั่งซื้อ              10    ชื่อเรื่อง

 

จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ     13    เครื่อง