มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ประวัติห้องสมุด

 

 ประวัติห้องสมุด
           ห้องสมุดวิทยาลัยเชียงราย  เดิมมีชื่อว่า ห้องสมุดห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ตั้งอยู่บนชั้น ๑     อาคารศาลากลางหลังเก่า  ดอยจำปี จังหวัดเชียงราย  เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และงานวิจัย ได้เปิดให้บริการครั้งแรก       เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖   การดำเนินงานทางห้องสมุด ได้ยึดตามหลักงานภาระงานหลักของสำนักหอสมุดกลาง และแบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑.    งานเทคนิคและงานทรัพยากรสารสนเทศ

๒.   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ