มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

 . เวลาทำการเปิดทำการวันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

เว้นวันพระ,วันศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ

๒. ผู้ที่เข้าใช้ห้องสมุดต้องวางย่าม  -  กระเป๋าไว้ที่ชั้นวางที่ทางห้องสมุดเตรียมไว้

๓. ไม่สูบบุหรี่ภายในห้องสมุด

๔. ไม่ส่งเสียงดัง

๕. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จให้วางรวมกันไว้ที่บนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้

๖. ห้ามนำวัสดุที่ไม่ได้ยืมออกจากห้องสมุด

๗. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นทางห้องสมุดไม่อนุญาตให้ใช้ในการทำงานอย่างอื่น

เพราะจะทำให้ระบบโปรแกรมมีปัญหา

 . การยืม - คืนจะต้องใช้บัตรของตัวเองและยืมด้วยตนเอง  ถ้าพบว่ามีการใช้บัตรผู้อื่น

ห้องสมุดจะยึดบัตรนั้นไว้

๙.  หนังสือที่นำออกจากห้องสมุดได้จะต้องใช้บัตรในการยืมทุกครั้ง

๑๐. ไม่ฉีกหรือตัดหนังสือวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดของห้องสมุดโดยเด็ดขาด

 

 

สมาชิกมีสิทธิยืมได้ดังนี้

 

      

หนังสือทั่วไป

 

          ๑. อาจารย์เจ้าหน้าที่                           ๕ เล่ม / ๑๕ วัน

          ๒. พระนิสิต/นิสิต หลักสูตรปริญญาตรี     ๕ เล่ม /  ๗ วัน

 

เทปวิดีทัศน์,เทปคาสเซ็ท,ซีดี-รอม

 

          -   สมาชิกทุกประเภท๓ชิ้น /๕ วัน

 

อัตราค่าปรับกรณีส่งเกินกำหนด  

        -  ปรับวันละ ๑ บาท /เล่ม