มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

 

 

 

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

 

  ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับแต่เป็นมารยาทหรือ

  ข้อควรปฏิบัติที่ผู้ใช้ห้องสมุดพึงปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

        ๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

        ๒. ควรเงียบและสำรวมไม่พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่น

        ๓. งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

        ๔. ระมัดระวังในการใช้หนังสือ  และทรัพยากรห้องสมุดอื่น  ๆ  เพื่อให้มีอายุในการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยืนนาน

       ๕. ช่วยกันปกป้องทรัพยากรห้องสมุดโดยขัดขวางหรือแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบสิทธิในการยืมวัสดุสารสนเทศ