นายอารุณ สิทธิวงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายอารุณ สิทธิวงศ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

พธ.บ.(การสอนสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง บทความวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการระดับชาติ

1.พระสงฆ์ยุค 4.0 โลกวัชชะจับพระลาสิกขาได้ด้วยหรือไม่ ! : สิทธิและหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่ที่ไหน
(การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารพิมลธรรม)

2.ศีล : พุทธวิธีปลุกจิตสํานึกการมีวินัยในการแก้ปัญหาการทิ้งขยะ,
(งานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1,วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์,2560)

บทความ TCI 2

เคล็ดลับพุทธวิธีภาวะผู้นำกับการบริงานในพระพุทธศาสนา,
(วารสารสังคมศาสตร์วิชาการของ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562.)