พระบุญรอด ปคุณธมฺโม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระบุญรอด ปคุณธมฺโม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

คบ. (อุสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

 

ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง บทความวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการระดับชาติ

ผลของโปรแกรมโยคะสมาธิต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
,
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 1, 2-3 เมษายน 2561)