อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.(Philosophy& Religion) Banaras Hindu University,India
Ph.D.(Buddhist  Studies) Banaras Hindu University,India
ปธ. 6 แม่กองธรรมบาลีสนามหลวง

 

ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง บทความวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการระดับชาติ

1.พุทธนวัตกรรม : การมีส่วนร่วมและการบริการวิชาการแก่สังคม โดยสร้างเครื่องตรวจสอบไฮเท็กซ์เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบท ของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย,
(การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารพิมลธรรม)

บทความ TCI 2

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดงานศพที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา,
(วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,มกราคม-เมษายน 2562)

ตำรา/หนังสือ (ขอตำแหน่งทางวิชาการ)

พุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ยุคไร้พรมแดน
(THE BUDDHIST WAYS OF PUBLIC RELATIONS IN THE GLOBALIZATION AGE)
ISBN : 798-616-423-872-5

ข่าวประชาสัมพันธ์