พระครูธีรศาสน์ไพศาล

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


พระครูธีรศาสน์ไพศาล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ติดต่อ 

อีเมล์ : mcu.teerasatpaisan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899542431

 

ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง บทความวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการระดับชาติ

ชราธัมมสูตร : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนา,
(การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  1,วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์,2560)

บทความ TCI 2

การครองตนในครอบครัวของผู้สูงอายุอย่างมีความสุขในสังคมไทย,
(วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ของ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
มกราคม-เมษายน 2562)