พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน,ดร.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน,ดร.
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลัง บทความวิชาการระดับชาติ

1.พระสงฆ์ยุค 4.0 การสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ ในสังคมไทย,
(งานประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 หน้า 91.)

2.พระอุปัชฌาย์ ยุค 4.0 การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21”
(ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

3.พุทธนวัตกรรม : การมีส่วนร่วมและการบริการวิชาการแก่สังคม โดยสร้างเครื่องตรวจสอบไฮเท็กซ์เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบทของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย,
(การประชุมวิชาการระดับชาติ   ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารพิมลธรรม) (ผู้ร่วมบทความ)

4.พระสงฆ์ยุค 4.0 โลกวัชชะจับพระลาสิกขาได้ด้วยหรือไม่ ! : สิทธิและหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่ตรงไหน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น วารสารพิมลธรรม)  (ผู้ร่วมบทความ)

บทความวิชาการระดับนานาชาติ

การสร้างแอพพลิเคชั่น”อุ่นใจจัง” เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในภาคเหนือตอนบนของจังหวัดเชียงราย, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3- 4 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นคนพนม

บทความฐาน TCI 2

ทำอย่างไรให้มีการดำเนินชีวิตที่ยืนยาวตามหลักพระพุทธศาสนา,
(ตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการของสำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ 3 หน้า 158.)(TCI ฐาน 2)

ตำรา/หนังสือ

พระสงฆ์ยุค 4.0 โลกวัชชะจับ พระลาสิกขาได้ด้วยหรือไม่ !
(Monks Era 4.0 Can worldly faults trap a monk and force him to leave the monkhood or not?) ISBN : 978-616-300-372-0

พุทธดิจิทัลในสังคมไทย ยุค 5.0
(Digital Buddhism in Thai Society 5.0)
ISBN : 978-616-300-398-0

ร่วมผลิตหนังสือและตำราทางวิชาการ

พุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ยุคไร้พรมแดน
(THE BUDDHIST WAYS OF PUBLIC RELATIONS IN THE GLOBALIZATION AGE)
ISBN : 798-616-423-872-5

พุทธวิถี : พิธีกรรมและประเพณี ในสังคมล้านนา
(Way of the Buddha : Rites and  Ceremonies in Lanna society)
ISBN : 9-789163-003409

พุทธนวัตกรรม : สูตรสำเร็จการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
(Buddhist Innovation : a successful formula for living a happy life)
ISBN : 9-786164-550346

บริหารคนอย่างไรให้ก้าวทันยุค 4.0
(How do you manage to keep pace with the 4.0 era)
ISBN : 978-616-300-386-7