มคอ.3 ปริญญาโท

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
มคอ. ปริญญาโท
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 600 101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2  600 102 พุทธปรัชญาเถรวาท คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 600 104 พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 602 106 พระพุทธศาสนาเถรวาท คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 600 104 ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6  600 205 กรรมฐาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 600 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8  102 302 การใช้ภาษาบาลี1 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9  602 208 ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 602 307 พระพุทธศาสนามหายาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11  602 309 สัมมนาพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 602 313 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 602 314 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่