ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗    ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียราย จังหวัดเชียงราย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย ได้เสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ วิชาเอกพระพุทธศาสนา ไปยังวัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสมัยประชุม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ โดยให้ชื่อว่า “โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย” ทำการเปิดเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมาต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์) คณะพุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์