หลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

๑) ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme in Buddhism    

๒) ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Programme in Buddhism
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhism)

๓) สาขาวิชา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
       
         ๑) คณะต้นสังกัด
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       ๒) สถานที่เปิดสอน
       วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๑.๓ ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        ๑) ปรัชญาของหลักสูตร
        บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง และขอบข่ายกว้างขวาง การศึกษาระดับพุทธศาสตรบัณฑิตยังไม่เพียงพอที่จะเอื้อโอกาส ให้แก่ผู้สนใจใฝ่รู้ ได้ศึกษา ค้นคว้าวิชาการด้านนี้อย่างเต็มที่ จึงควรที่จะขยายการศึกษาพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอย่างเต็มที่เพื่อเปิดพรมแดนแห่งความรู้วิชาการพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป จึงได้จัดทำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาระดับมหาบัณฑิตขึ้น ดำเนินการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

        ๒) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ให้มีศีลาจารวัตรดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์พุทธธรรมเพื่อประโยชน์ในการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์