มคอ.3 ภาคเรียนที่1/2562

ระบบการติดตาม มคอ.3

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่1 คฤหัสถ์ (ปกติ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา อ.สุรศักดิ์,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 109 ศาสนาทั่วไป อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น อ.กำพล สุกันโท คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อ.ศุภกร ณ พิกุล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พระบุญรอด ปคุณธมโม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ.นเรศร์ บุญเลิศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 145 บาลีไวยากรณ์ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 000 147 พระไตรปิฎกศึกษา พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 000 262 ธรรมนิเทศ พระรัตนมุนี.,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 000 151 ธรรมภาคปฎิบัติ 1 พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp 000 101 บาลีไวยากรณ์เสริม 1 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 sp 000 102 บาลีไวยากรณ์เสริม 2 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
14 sp 000 103 บาลีไวยากรณ์เสริม 3 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
 ชั้นปีที่2 คฤหัสถ์ (ปกติ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 211 วัฒนธรรมไทย อ.นเรศร์ บุญเลิศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 144 วรรณคดีบาลี อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 259 เทศกาลแลพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พค.ศรีรัตนากร,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 261 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ผศ.ประกอบ อยู่ชมบุญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระฯ ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 000 253 ธรรมภาคปฎิบัติ 3 พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 sp 000 107 บาลีไวยากรณ์เสริม 7 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp 000 107 บาลีไวยากรณ์เสริม 8 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 000 108 บาลีไวยากรณ์เสริม 9 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา พจ.อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่1 คฤหัสถ์ (เทียบโอน) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 145 บาลีไวยากรณ์ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 147 พระไตรปิฎกศึกษา พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 262 ธรรมนิเทศ อ.สุรศักดิ์,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 261 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ผศ.ประกอบ อยู่ชมบุญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระฯ ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 151 ธรรมภาคปฎิบัติ 1 พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 000 259 เทศกาลแลพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 sp 000 101 บาลีไวยากรณ์เสริม 1 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp 000 102 บาลีไวยากรณ์เสริม 2 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 000 103 บาลีไวยากรณ์เสริม 3 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 101 404 ธรรมประยุกต์ พจ.อักขราภิศุทธิ์ ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่2 คฤหัสถ์ (เทียบโอน) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 144 วรรณคดีบาลี อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พค.ศรีรัตนากร,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 253 ธรรมภาคปฎิบัติ 3 พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา พจ.อักขราภิศุทธิ์ ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 311 พระพุทธศาสนามหายาน พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 413 พุทธศิลปะ อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่4 คฤหัสถ์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 101 414 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ พค.ศรีรัตนากร,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 101 417 สัมมนาพระพุทธศาสนา พจ.อักขราภิศุทธิ์,อ.อารุณ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่