มคอ.3 บรรพชิต ภาคเรียนที่2/2562

ระบบการติดตาม มคอ.3

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่1 (บรรพชิต) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 108 ปรัชญาเบื้องต้น พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง ดร.กันตยา มานะกุล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 146 แต่งแปลบาลี อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 148 พระวินัยปิฎก พระมหาพงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 149 พระสุตตันตปิฎก พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 152 ธรรมภาคปฎิบัติ 2 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญโญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 000 261 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ผศ.ประกอบ อยู่ชมบุญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 sp 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 4 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 5 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 6 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่2 (บรรพชิต) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 101 มนุษย์กับสังคม ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 114 ภาษากับการสื่อสาร อ.ภัทรวรรณ สบบง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 150 พระอภิธรรมปิฎก อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 211 วัฒนธรรมไทย พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย อ.วีรพงศ์ เกียรติไพรยศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 254 ธรรมภาคปฎิบัติ 4 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญโญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 101 318 เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 10 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 11 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 12 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่3 (บรรพชิต) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 254 ธรรมภาคปฎิบัติ 6 พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 101 430 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 101 432 มังคลัตถทีปนีศึกษา อ.ชวโรจน์ กองตุ้ย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 101 438 มิลินทปัญหา อ.สุรศักดิ์ เขื่อนขันต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 101 318 เปรียบเทียบมหายานกับเถรวาท พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 320 อักษรจารึกในพระไตรปิฎก พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 429 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 430 ศาสนากับสถานภาพของสตรี พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่4 (บรรพชิต) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 101 412 พระสูตรมหายาน พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 101 414 ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง อ.อารุณ สิทธิวงศ์,Mr.Timothy Walker คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา อ.สุรศักดิ์ เขื่อนขันต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 101 403 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 431 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน อ.นเรศร์ บุญเลิศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 430 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 325 พุทธธรรมกับสังคมไทย พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่