มคอ.3 บรรพชิต ภาคเรียนที่1/2562

ระบบการติดตาม มคอ.3

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่1 บรรพชิด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 109 ศาสนาทั่วไป อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 115 ภาษาศาสตร์เบื่องต้น อ.อนุรักษ์ สาแก้ว คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 116 ภาษาอังกฤตเบื่องต้น ดร.กันตยา มานะกุล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 210 ตรรกศาสตร์เบื่องต้น พระบุญรอด ปคุณธมโม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 242 พื้นฐานอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นเรศร์ บุญเลิศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 145 บาลีไวยากรณ์ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 000 147 พระไตรปิฎกศึกษา พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 000 151 ธรรมภาคปฏิบัติ 1 พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา พระมหาพงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 000 262 ธรรมนิเทศ พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp000 101 บาลีไวยากรณ์เสริม 1 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 sp000 102 บาลีไวยากรณ์เสริม 2 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
14 sp000 103 บาลีไวยากรณ์เสริม 3 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่2 บรรพชิด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 102 กฎหมายทั่วไป อ.นเรศร์, อ.กฤตนันท์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 103 การเมืองการปกครองของไทย พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญโญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 144 วรรณคดีบาลี อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 253 ธรรมภาคปฏิบัติ  3 พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 259 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 260 การเมื่องการปกครองคณะสงฆ์ พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญโญ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธ ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 sp 000 107 บาลีไวยากรณ์เสริม 7 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 sp000 108 บาลีไวยากรณ์เสริม 8 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp000 109 บาลีไวยากรณ์เสริม 9 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 101 308 ธรรมบทศึกษา พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา พจ.อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่3 บรรพชิด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 355 ธรรมภาคปฏิบัติ  5 พจ.อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 101 301 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 101 319 ศึกษาศาสตรในพระไตรปิฎก พระบุญรอด ปคุณธมโม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 101 321 ชาดกศึกษา พค.ศรีรัตนากร,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พจ.อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 324 ชีวิตและผลงานปราชญ์ท่างพระพุทธศาสนา อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 101 427 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก อ.นเรศร์ บุญเลิศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 101 437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข อ.ชวโรจน์,อ.อารุณ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่3 บรรพชิด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 457 ธรรมภาคปฎิบัติ 7 พจ.อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 101 308 ธรรมบทศึกษา พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 101 311 พระพุทธศาสนามหายาน พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 101 416 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พจ.อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข อ.ชวโรจน์,อ.อารุณ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระรัตนมุนี.,พจ.อักขราภิศุทธิ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 429 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่