มคอ.3 คฤหัสถ์ ภาคเรียนที่2/2562

ระบบการติดตาม มคอ.3

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่1 คฤหัสถ์ (ปกติ) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 102 กฏหมายทั่วไป อ.สมพงษ์ แท้อ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง อ.ศุภกร ณ พกุล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 000 148 พระวินัยปิฎก พระมหาพงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 000 149 พระสุตตันตปิฎก พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 000 146 แต่งแปลบาลี อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 000 152 ธรรมภาคปฎิบัติ 2 พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 4 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 5 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 sp 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 6 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่1 คฤหัสถ์ (เทียบโอน) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 148 พระวินัยปิฎก พระมหาพงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 149 พระสุตตันตปิฎก พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 150 พระอภิธรรมปิฎก อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 146 แต่งแปลบาลี อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 152 ธรรมภาคปฎิบัติ 2 พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 414 ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา อ.สุรศักดิ์ เขื่อนขันต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 101 306 หลักพุทธธรรม อ.อารุณ สิทธิวงศ์,อ.ชวโรจน์ กองตุ้ย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 4 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 5 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 6 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่2 คฤหัสถ์ (ปกติ) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 101 มนุษย์กับสังคม ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 000 108 ปรัชญาเบื้องต้น พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 000 114 ภาษากับการสื่อสาร อ.ภัทรวรรณ สบบง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 000 150 พระอภิธรรมปิฎก อ.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 000 254 ธรรมภาคปฎิบัติ 4 พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 414 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร.,Mr.Timothy คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 101 321 ชาดกศึกษา พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา อ.สุรศักดิ์ เขื่อนขันต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 10 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
13 sp 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 11 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
14 sp 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 12 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.3
ชั้นปีที่2 คฤหัสถ์ (เทียบโอน) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.5 อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.5 หมายเหตุ
ครบ ครบ word pdf word pdf
1 000 254 ธรรมภาคปฎิบัติ 4 พระครูธรีศาสน์ไพศาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก อ.นเรศน์ บุญเลิศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 101 321 ชาดกศึกษา พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระครูกิตติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา อ.สุรศักดิ์ เขื่อนขันต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8 101 414 ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร.,Mr.Timothy คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9 101 437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข อ.อารุณ สิทธิวงศ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
10 sp 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 10 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
11 sp 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 11 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
12 sp 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 12 อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่