การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๑

501

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๑

ภายไต้ส่งเสริมนิสิตเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ ยุค ๔.๐:
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ,พระไตรปิฎกเบื้องต้น, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย