การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

660

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย