ทำบุญศูนย์บัณฑิต ป.โท สาขาพระพุทธศาสนา 26/12/62

465

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มจร. เป็นประธาน พร้อมด้วยพระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. หัวหน้าสาขาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณาจารย์หลักสูตร พธ.ม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และนิสิต เนื่องในการทำบุญเปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ดอยจำปี)

บัณฑิตวิทยาลัยมีใจมุ่งมั่น เราสร้างสรรค์พระไตรปิฎกยกศึกษา เป็นแนวทางช่วยผองสัตว์ด้วยปรัชญา พัฒนาคุณธรรมนำชีวี วิสัยทัศน์อุดมการณ์สืบสานต่อ สร้างบัณฑิต มจร. ก่อศักดิ์ศรี พระปิยะมหาราชาธิบดี ธ ทรงมีปรีชาชาญมองการณ์ไกล ชมพูเด่น สกาวงามพราวเพริศ แจ่มบรรเจิดพุทธธรรมนำสมัย ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ สถาบัน มจร. นามพ่อนี้ ดุษฎีมหาบัณฑิตผลิตผล อยู่แห่งไหนมหาจุฬาฯงามน่ายล ข้าเลิศล้นดังนามพ่อ มจร.