Hot News

ทำบุญศูนย์บัณฑิต ป.โท สาขาพระพุทธศาสนา 26/12/62

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มจร. เป็นประธาน พร้อมด้วยพระอาจารย์อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฒโน,ดร. หัวหน้าสาขาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณาจารย์หลักสูตร พธ.ม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และนิสิต เนื่องในการทำบุญเปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ดอยจำปี) บัณฑิตวิทยาลัยมีใจมุ่งมั่น เราสร้างสรรค์พระไตรปิฎกยกศึกษา เป็นแนวทางช่วยผองสัตว์ด้วยปรัชญา พัฒนาคุณธรรมนำชีวี วิสัยทัศน์อุดมการณ์สืบสานต่อ สร้างบัณฑิต มจร. ก่อศักดิ์ศรี พระปิยะมหาราชาธิบดี ธ ทรงมีปรีชาชาญมองการณ์ไกล ชมพูเด่น สกาวงามพราวเพริศ แจ่มบรรเจิดพุทธธรรมนำสมัย ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยก้าวหน้า...

รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียด โทร 052-020420,095-6795888,0819939900 www.facebook.com/คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.เชียงราย  

รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัคร นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียด โทร 052-020420,095-6795888,0819939900 www.facebook.com/คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.เชียงราย

พระเทพสิทธินายก


         สิ้นแล้ว! พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจ.เชียงราย ด้วยโรคชรา เมื่อ วันที่ 7 ก.ค.61 พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มรณภาพด้วยอาการอันสงบ จากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค สิริอายุ 79 ปี 4 วัน พรรษา 59 ประวัติ          เดิมชื่อ ชื่น นามสกุล แก้วประภา นามฉายา ปัญญาธโร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 ณ บ้านปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง...

กิจกรรม

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน...

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ๑๕ ค่ำ เดือน ๘             วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชา อาสาฬห หมายถึง เดือน ๘ ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน ๘ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ ๓ ประการคือ เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้ เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ ๓ องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร             ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น...