Hot News

พระเทพสิทธินายก


         สิ้นแล้ว! พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจ.เชียงราย ด้วยโรคชรา เมื่อ วันที่ 7 ก.ค.61 พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มรณภาพด้วยอาการอันสงบ จากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค สิริอายุ 79 ปี 4 วัน พรรษา 59 ประวัติ          เดิมชื่อ ชื่น นามสกุล แก้วประภา นามฉายา ปัญญาธโร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 ณ บ้านปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง...

กิจกรรม

วันอาสาฬหบูชา ๑๕ ค่ำ เดือน ๘             วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชา อาสาฬห หมายถึง เดือน ๘ ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน ๘ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ ๓ ประการคือ เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้ เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ ๓ องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร             ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น...