นายพัสกร อุ่นกาศ

ชื่อ – สกุล นายพัสกร อุ่นกาศ
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
งานรับผิดชอบ งานกิจการนิสิต
ติดต่อ ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม (ดอยจำปี) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 e-Mail: Passagorn.un@mcu.ac.th
วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประสานมิตร
-ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
งานวิจัย -การศึกษาองค์ความรู้และสถานภาพทางสังคมของการแพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษา : ภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงราย ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาของชุมชนในจังหวัดเชียงราย ทุนสนับสนุนจาก สกว. ปีงบประมาณ 2559
บทความวิชาการ -บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงราย. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7  ประจำปี 2558 (IBRS.2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน.
-รูปแบบภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี