เสพบัณฑิต

ชื่อ -สกุล นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
รับผิดชอบ งานวิชาการ
ติดต่อ ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม (ดอยจำปี) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 e-Mail: Pathomkunsai@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษา -นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
-เปรีญธรรม 6 สำนักเรียนวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม
-ปริญญาตรี พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีพุทธโฆส
-ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานวิจัย -กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทุนสนับสนุนจาก สกว. ปีงบประมาณ 2559
-กระบวนการจัดการและเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
บทความวิชาการ -บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดของชุมชนในจังหวัดเชียงราย. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7   ประจำปี 2558(IBRS.2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน. (ผู้ร่วม)
-กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนาผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
-การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
[/button] [/button]