นายสมพงษ์ แซ่ท้อ

ชื่อ – สกุล นายสมพงษ์ แซ่ท้อ
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
งานรับผิดชอบ ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรฯ / งานวิจัย
ติดต่อ ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม (ดอยจำปี) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 e-Mail: Somphong.thor@gmail.com
วุฒิการศึกษา

-นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย
-ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
-ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 งานวิจัย -การพัฒนาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนของผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 บทความวิชาการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธภาวนา ๔. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔. พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
-กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะตามหลักอริยสัจ 4 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี