วิจัย/บทความ

1.วิจัย

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
The Transferring Process of Lanna Chulakathin Wisdom of Cotton Spinning and Weaving, through the Buddhist Rite: Study in Baan Sob Kham, Wiang Sub-District Chiangsean District Chiang Rai Province
นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

2.บทความ

ชื่อบทความ ผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์