วิจัย/บทความ

1.วิจัย

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
The Transferring Process of Lanna Chulakathin Wisdom of Cotton Spinning and Weaving, through the Buddhist Rite: Study in Baan Sob Kham, Wiang Sub-District Chiangsean District Chiang Rai Province
นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

2.บทความ

ชื่อบทความ ผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนาผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2560
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหาร วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2560
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธภาวนา4 สมพงษ์ แซ่ท้อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2560
 รูปแบบภาวะผู้นำในศตวรรษที่21 พัสกร อุ่นกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2560
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2560
การพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด์4.0 ตามหลักฆราวาสธรรม วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2560
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะตามหลักอริยสัจ4 สมพงษ์ แซ่ท้อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2560
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท4 กับชุดความรู้มัคคุเทศก์น้อย วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 2560
การศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายอาเซียน พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2561
นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาผดุงศักดิ์ เสสปุญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2561
นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา มหาผดุงศักดิ์ เสสปุญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
ผู้นำที่พึงประสงค์ต่อการบริหารองค์การ พัสกร อุ่นกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
วรรณกรรมจำปาสี่ต้น: ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต และพิสิทธิ์ จันทสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
อิทธิบาทธรรมกับการบริหารองค์การ วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และประวิทย์ เอกเจริญสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
การจัดการเชิงกลยุทธ์ตามหลักอริยสัจ4 สมพงษ์ แซ่ท้อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561