ติดต่อ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม (ดอยจำปี) ถนนฤทธฺประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57000

โทร. 053-717-055  มือถือ 094-621-5511

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/BPA.MCUCR