e-book

e – Book

e – book ผู้แต่ง/เรียบเรียง เข้าถึงข้อมูล
คู่มือการพิมพ์รายงานวิจัยสำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ ดาวน์โหลด
 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไชยา เษารัตน์  ดาวน์โหลด
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบวิธีวิจัย รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง ดาวน์โหลด
สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง : เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ชลัท ประเทืองรัตนา  ดาวน์โหลด
การมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนฯ บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด ดาวน์โหลด
ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา ถวิลวดี บุรีกุล ดาวน์โหลด
อนาคตประเทศไทย: เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาฯ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดาวน์โหลด