เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม(ดอยจำปี) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 094-621-5511

     

 

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณการ

รายละเอียดหลักสูตร