ประเมินคุณภาพการศึกษา 2561

หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561
——————————

1. เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. หลักฐานประกอบการประเมิน