ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2561

ชั้นปีที่ 1 ปกติ………………………………………….. ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน…………………………………… ชั้นปีที่ 2 ปกติ………………………………………….

 ชั้นปีที่ 2 เทียบโอน……………………………………

 ชั้นปีที่ 3 ปกติ……………………………………