กิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบภาค ก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบภาค ก โดยวิทยากรจากสถาบันวิชาการเตรียมสอบรับราชการขงเบ้ง (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ) เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย