ปรับพื้นฐานความรู้นิสิตใหม่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศเรื่องปรับพื้นฐานความรู้นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวได้และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข