ประวัติ

 

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๗

และได้รับยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์เมื่อปี ๒๕๕๕

ปัจจุบันเปิดสอน  ๓ คณะ   ๔ สาขาวิชา