ติดต่อ

สำนักงานวิชาการ   วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๐๐๐

การบริการคืองานของเรา  มาติดต่องานกับสำนักงานวิชาการได้ตลอดเวลาทำการ

ถ้าไม่ได้รับการบริการที่ดี  ให้ประสานงานมาที่ ๐๘๓-๗๖๕๖๕๘๕  หรือ  dam_nerndn@hotmail.com