[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
หลักสูตรและส่วนงานภายใน
หลักสูตรที่ทำการเปิดสอน
>สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
>สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
>
สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์
>สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
>ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

>หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์พื้นฐาน
>หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น


ส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายใน
>สำนักงานวิชาการ
>>กลุ่มทะเบียนและวัดผล
>>ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>>กิจการนิสิต

>สำนักงานวิทยาลัย
>>กลุ่มงานการเงิน/บัญชีและพัสดุ


  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาใน ๕ เชียง (งปม.2557)

เจ้าของผลงาน : พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 2148    จำนวนการดาวน์โหลด : 2030 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาใน ๕ เชียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และการแพร่กระจายของอักษรล้านนาในกลุ่ม ๕ เชียง ศึกษาอักษรหรือภาษาล้านนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ม ๕ เชียง  และวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในกลุ่ม ๕ เชียง ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาล้านนามีจำนวน ๑๕ คน และกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ยังใช้ภาษาล้านนาในการเขียนและพูดในปัจจุบันมีจำนวน ๑๕ คน  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๐ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริง การสังเกต บันทึกเสียง สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ภาษาล้านนาและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความเรียงและจัดกลุ่ม แล้วนำมาสรุปและรายงานผล ตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
การแพร่กระจายของของภาษาล้านนานั้นมีสาเหตุแห่งการแพร่กระจายไปสู่ดินแดนที่เป็นบริวารในปกครองใน ๒ ลักษณะ คือ การอพยพผู้คนในช่วงการทำศึกสงคราม และอิทธิพลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สำหรับความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ม ๕ เชียงนั้นมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาล้านนาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กันอย่างเด่นชัดใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑)  ความสัมพันธ์ทางด้านค่านิยมที่มีต่อสังคม วิถีชีวิต (๒) ความสัมพันธ์ทางด้านวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีต และประเพณี และ (๓)  ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม
ส่วนบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในกลุ่ม ๕ เชียง ยังมีการใช้ภาษาล้านนาในชุมชนที่เหมือนกันกล่าวคือ ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยทั่วไปยังมีการใช้ภาษาล้านนาหรือภาษาท้องถิ่นอยู่ที่เป็นภาษาพูด (คำเมือง) ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง   เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) และเชียงทอง เพียงแต่สำเนียงอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่สามารถสื่อความหมายกันเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยมัคคุเทศก์ในการนำพา
บริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปในที่สุดถ้าไม่ช่วยกันฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสาน แนวทางในการจะฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานในประเทศไทย มี ๓ ประเด็น คือ การฟื้นฟูการเรียนการสอนในวัด ในสถานศึกษาทุกแห่งของภาคเหนือ การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และการปริวรรตภาษาล้านนาโดยเทียบกับอักษรไทยกลางแบบผสมอักษรเหมือนกับภาษาไทยกลาง

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560