[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
หลักสูตรและส่วนงานภายใน
หลักสูตรที่ทำการเปิดสอน
>สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
>สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
>
สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์
>สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
>ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

>หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์พื้นฐาน
>หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น


ส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายใน
>สำนักงานวิชาการ
>>กลุ่มทะเบียนและวัดผล
>>ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>>กิจการนิสิต

>สำนักงานวิทยาลัย
>>กลุ่มงานการเงิน/บัญชีและพัสดุ


  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560)

เจ้าของผลงาน : พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 2065    จำนวนการดาวน์โหลด : 1920 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็น ปฏิมากรรมประเภทไม้แกะสลัก ซึ่งฝังตัวอยู่ในสถาปัตยกรรมของวัด แต่ยังไม่มีใครน าความหมายของ ปฏิมากรรมเหล่านั้นออกมาเผยแพร่สู่สายตาประชาชน รองลงมาได้แก่ ปฏิมากรรมประเภทหล่อทองส าริด คือ พระพุทธรูปปางต่างๆ และปฏิมากรรมปูนปั้น ตามล าดับ ส่วนจิตรกรรมเป็นจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด แต่มี ความวิจิตร ปราณีตแตกต่างกัน ส าหรับพุทธศิลปกรรมประเภทสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรม แบบล้านนาเกือบทั้งหมด ส่วนการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า ทางวัดได้ด าเนินการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ การอนุรักษ์โดยให้อยู่ในลักษณะของ สถาปัตยกรรมที่เป็นเสนาสนะ การอนุรักษ์โดยการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพุทธศิลปกรรมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรม และการอนุรักษ์โดยจัดท าป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ของวัด และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า ศิลปินเชียงราย นักโบราณคดี นัก ประวัติศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่สอดคล้องกัน ๓ ประการ ได้แก่ (๑) แต่ ละวัดควรจัดท าพิพิธภัณฑ์ รวบรวมพุทธศิลปกรรมทั้งเก่าและใหม่มาแสดงไว้ภายในวัดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วย (๒) แต่ละวัดควรจะมีบุคลากรไว้คอยบริการข้อมูลให้แก่ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ที่นอกเหนือจากป้ายประวัติ แผ่นพับ ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤาได้จะเป็นการดีมาก และ (๓) แต่ละวัดควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการข้อมูล ให้มากขึ้น เช่น คิวอาร์โค๊ด เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคไอทีที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560