[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ตารางเรียน
    ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
หลักสูตรและส่วนงานภายใน
หลักสูตรที่ทำการเปิดสอน
>สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
>สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
>
สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์
>สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
>ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

>หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์พื้นฐาน
>หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น


ส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายใน
>สำนักงานวิชาการ
>>กลุ่มทะเบียนและวัดผล
>>ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>>กิจการนิสิต

>สำนักงานวิทยาลัย
>>กลุ่มงานการเงิน/บัญชีและพัสดุ


  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (งปม.2557)

เจ้าของผลงาน : พระครูพิธานพิพัฒนคุณ พระครูวิมลศิลปกิจ และนายประสิทธิ์ สมวัน
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 2172    จำนวนการดาวน์โหลด : 1914 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้
              ด้านพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านมีน้อยมาก แต่มีโอกาสมากในงานประเพณีและงานบุญต่างๆ  ส่วนรูปแบบการอบรมสั่งสอนนั้นใช้รูปแบบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหลัก ส่วนหลักธรรมที่นำไปบูรณากับการรูปแบบในการอบรมสั่งสอนประชาชนพบว่า ที่ใช้บ่อยได้แก่ หลักศีล ๕ หลักฆราวาสธรรม หลักสังคหวัตถุ หลักสาราณียธรรม หลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรรม           หลักบุญกิริยาวัตถุ และหลักทิศ ๖
              ส่วนด้านการบูรณาการพุทธธรรมในภารกิจการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า พระสงฆ์ทุกวัดในพื้นที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามกรอบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลไปใช้ในการบูรณาการกับการอบรมสั่งสอนประชาชน โดยตระหนักถึงการพัฒนาจิตใจประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น/หมู่บ้านที่ยั่งยืน หลักธรรมที่ใช้บ่อยที่สุดมี ๕ หลักธรรม ประกอบด้วย การรักษาศีล ๕ สังคหวัตถุธรรม ๔ ฆราวาสธรรม ๔  ทิศ ๖ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และมี ๓ วัดที่นอกจากใช้หลักธรรมดังกล่าวแล้ว ยังใช้หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และอปริหานิยธรรมเพิ่มเติมในบางโอกาส แต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้โอกาสเทศนาอบรมในงานประเพณี วันธรรมสวนะ งานมงคลและอวมงคลต่าง ๆ  เป็นหลักในการใช้พุทธธรรมบูรณาการ
              ด้านปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนา พบว่า ปัญหาอุปสรรคอันดับแรกได้แก่ พระสงฆ์ไม่มีโอกาสร่วมประชุมกับประชาชนในหมู่บ้านแต่ละเดือนจึงไม่มีโอกาสได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านต่อสาธารณชน และที่มีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุดได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านบางคนไม่เห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการอบรมศรัทธาประชาชน
          ด้านข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนา พบว่าข้อเสนอแนะที่อยู่ในลำดับแรก ได้แก่ แต่ละหมู่บ้านควรจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านที่ศาลาวัดเช่นสมัยก่อน จะทำให้พระสงฆ์ได้ร่วมประชุมและได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านแก่ประชาชน และที่ได้รับข้อเสนอแนะน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านบางคนควรเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการอบรมศรัทธาประชาชน และกิจกรรมของหมู่บ้าน ควรให้มีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาทุกกิจกรรมท่านจะได้มีส่วนร่วมกับหมู่บ้านด้านการพัฒนามากขึ้น

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 28/มิ.ย./2561
      การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย 28/มิ.ย./2561
      นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่เป็น อารามหลวงของจังหวัดเชียงราย (งปม.2560) 17/ก.ย./2560